Generátor UFI

Zadejte DIČ

Vyberte číselný kód složení

Vygenerujte si své UFI

Chcete generovat UFI vlastním softwarem? Zdrojový kód UFI generátoru: C# UFI Generator

Jak SBLCore funguje

 

V krátkém videu vám ukážeme:

 • databázi nebezpečných látek dodávanou se softwarem
 • vytvoření nového bezpečnostního listu
 • využití automatické klasifikace
 • doplnění automatických frází
 • zobrazení a exportování bezpečnostního listu
 • vytvoření etikety a archu etiket
 • vytvoření jazykové mutace bezpečnostního listu
 • export do registru CHLaP
Jak SBLCore funguje
 

První kroky v SBLCore
První kroky v SBLCore

Adresář
Adresář

Zálohování
Zálohování

Nová látka
Nová látka

Nový rychlý bezpečnostní list
Nový rychlý bezpečnostní list

Překlad
Překlad

Fráze
Fráze

Etikety
Etikety

Kompletní bezpečnostní list
Kompletní bezpečnostní list

Detergenty
Detergenty

Klasifikační rozvaha
Klasifikační rozvaha

Výpočet klasifikace
Výpočet klasifikace

Databáze látek
Databáze látek

Tipy a triky
Tipy a triky

UFI a nový systém nahlašování
UFI a nový systém nahlašování
Icon support

UFI kód

UFI neboli jedinečný identifikátor složení je alfanumerický kód skládající se z 16 znaků. Cílem UFI je zjednodušení identifikace směsi při tísňovém volání na Toxikologická střediska.

Více
Icon manual

Vytvoření UFI kódu

K vytvoření identifikátoru UFI je zapotřebí DIČ firmy a číselný kód složení. Po zadání těchto informací je vygenerován požadovaný kód UFI směsi.


Více
Icon time

Využití SBLCore

S pomocí softwaru SBLCore můžete automaticky vytvořit požadovaný UFI kód a jedním kliknutím vygenerovat soubor pro nahlášení do systému PCN.


Více

Co je UFI kód a k čemu slouží

V souladu s nařízením Komise (EU) 2017/542, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, bude zaveden nový prvek označování produktů. Jedná se o alfanumerický kód, tzv. UFI kód (Unique Formula Identifier). Jednotný identifikátor složení se skládá z 16-ti znaků. Cílem UFI je zjednodušit identifikaci výrobku při tísňovém volání na Toxikologická střediska a vytvořit jednoznačné propojení mezi informacemi, které jsou poskytovány toxikologickým střediskům, a výrobkem (směsí), který je uváděn na trh. K poskytování informací bude nově využíván systém PCN (Poison centre notification).

Icon organization

Kdo je povinen podat oznámení?

Povinnost označit produkt kódem UFI a nahlašování do PCN primárně spadá na dovozce a následné uživatele.

 • Dovážíte produkty ze zemí mimo Evropské společenství?
 • Jste firma, která ředí původní produkt a na trh uvádí novou směs pod svým jménem?
 • Mícháte směsi ze směsí nebo jinak zasahujete do složení nebo štítku produktu?

V tom případě se Vás týká právě generování UFI a následně také nahlašování informací v rámci oznámení toxikologickým střediskům. Také firmy, které nakupují hotové směsi, u kterých následně změní název, musí daný produkt nahlásit pod novým názvem s původním UFI zakoupené směsi. Naopak distributoři, kteří produkty pouze prodávají dál a nijak nezasahují do složení nebo štítku produktu, jsou od nových povinností osvobozeni.

Co je potřeba k vytvoření UFI

K vytvoření UFI je zapotřebí DIČ firmy a číselné označení produktu, tzv. číselný kód složení. Číselný kód složení může být libovolné číslo od 0 do přibližně 268 mil. Na nový systém identifikace výrobků se lze připravovat již nyní s dostatečným předstihem. K vytvoření UFI je potřeba již zmíněné číselné označení produktu. Firmy si musí zvolit udržitelnou formu číslování produktů tak, aby nedošlo ke záměnám a duplikaci kódů. Je možné využít jak dosavadní systém kódů produktů, který máte zavedený ve Vaší firmě, tak např. kódů receptur nebo skupin produktů, případně část EAN kódu.

Icon todo
UFI a nový systém nahlašování

Využití softwaru SBLCore

Pro zjednodušení práce v rámci těchto nově nabytých povinností, dokáže software SBLCore, po zadání potřebných informací (DIČ firmy a číselný kód složení), vygenerovat požadovaný kód UFI. Dále lze na základě údajů uvedených v bezpečnostním listě vytvořit PCN formát pro nahlášení do nového portálu agentury ECHA. K zajištění jedinečnosti kódu a zamezení shody s kódy jiných firem, je využíváno právě DIČ firmy. Zároveň se firmy nemusí obávat dekódování informací o složení nahlášených směsí, tyto informace jsou poskytovány pouze toxikologickým střediskům k zajištění neodkladné pomoci v akutních situacích.

Vzhled a uvádění UFI

A jak vlastně samotné UFI reálně vypadá a jak se uvádí? Jednotná je zkratka „UFI“, která je neměnná ve všech jazycích Evropské Unie a která předchází samotnému kódu. UFI musí být uveden také na štítku. Rozlišují se dvě možnosti zápisu:

UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3
UFI: U910-D0V9
D00J-R9D3

Nejpozději do roku 2025 bude muset být tento kód povinně uveden na štítcích všech produktů, které jsou klasifikovány jako nebezpečné pro lidské zdraví nebo na základě fyzikálních účinků. Bude také spolu s dalšími informacemi z bezpečnostního listu putovat v rámci oznámení do systému PCN v podobě PCN dossieru. V případě produktů, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné nebo jsou klasifikovány pouze nebezpečností pro životní prostředí, se UFI a následné nahlašování nevyžaduje. Doporučuje se však kód a následné oznámení využít pro zjednodušení případné komunikace mezi toxikologickým střediskem a tísňovým voláním.

Icon tag
Icon study

Požadované informace v rámci oznámení

V oznámení došlo, oproti stávajícímu systému, k rozšíření požadovaných informací. Nově je např. požadováno úplné chemické složení, čímž se rozumí složky klasifikované jako nebezpečné i složky neklasifikované jako nebezpečné, uvede se druh a velikost obalu, kategorie výrobku podle harmonizovaného Evropského systému kategorizace výrobků (tzv. EuPCS), standardně dále informace o nebezpečnosti, prvky označení, toxikologické informace a informace o fyzikálně-chemických vlastnostech.

Oznamovací povinnost a od kdy platí

Datum oznámení se liší v závislosti na použití produktu. V případě spotřebitelského a profesionálního použití je toto datum stanoveno na 1. ledna 2021 (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/11) a u směsí , které jsou určené pouze pro průmyslové použití od 1. ledna 2024 (nařízení Komise (EU) 2017/542). U produktů, které již byly oznámeny podle vnitrostátních právních předpisů a nedošlo u nich během tohoto období ke změně, zůstávají příslušná oznámení platná do 1. ledna 2025. Po 1. lednu 2025 musí být všechny směsi na trhu oznámeny v souladu s požadavky podle přílohy VIII nařízení Komise (EU) 2017/542 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/11.

Icon date-to
Czech flag

Stávající systém nahlašování

V rámci České republiky aktuálně slouží k nahlašování nebezpečných směsí registr Chemických látek a prostředků (tzv. CHLaP). U tohoto registru dojde na konci roku 2020 k odstavení a nahraná data budou fungovat pouze pro čtení. Migrace z registru CHLaP do nového systému PCN nebude možná. Z tohoto důvodu doporučujeme před 1. lednem 2025 nahlásit všechny směsi uváděné na trh i plánované produkty do stávajícího registru a využít tak přechodného období.

Jak se na podzim roku 2020 na UFI a nový systém nahlašování ve firmě připravit?

1
Vymyslet systém číslování směsí tak, aby každá směs měla unikátní číslo v požadovaném rozsahu (tj. 0 až 268 435 455).

Systém číslování je volitelný, lze využít např. dosavadní firemní systém kódování, kódy receptur, část EAN kódu, lze také vytvořit jedno UFI pro skupinu produktů se stejným složením, ale je nezbytné zvolit si udržitelnou formu číslování a zajistit, aby se čísla složení napříč směsmi neopakovala.

Udržitelnost číslování produktů pro Vás zajistí software SBLCore, při jehož použití vždy dohledáte číslo složení daného produktu. Software je zároveň schopen hlídat, aby se Vám čísla složení v rámci DIČ firmy nikdy neopakovala.
2
Poté, co jsou zvoleny číselné kódy složení, vytvořit UFI k jednotlivým produktům pomocí SBLCore nebo webového generátoru UFI.
Současně s generováním kódu určit Kategorii výrobku (tzv. EuPCS, která vychází z Evropského systému kategorizace výrobků).3
Vytvořit pomocí softwaru PCN dossier pro nahlášení do portálu agentury ECHA
Check